κλωστές που αποκλίνουν ή συμπλέκονται
οι δρόμοι του κάθε ενός
ψευδαίσθηση διαιρετότητας,
επι-στροφή στην μοναδική πηγή Ελευθερίας


threads that diverge or entangle
the paths of each one
illusion of separateness,
re-turn to the sole source of Freedom