η απουσία φωτός
στενάχωρο σύννεφο,
όμως στον απεριόριστο χρόνο
όχι λιγότερο από κυοφόρα είδηση


the absence of light
a constrictive cloud,
but in limitless time,
not less than tidings of birth