σκάει η ανατολή
μιας νέας μεταμόρφωσης
σαν το θηρίο εκτινάσσει ακόμη
ένα ένδυμα αργού θανάτου


dawn breaks
with a new transformation
as the beast discards yet another
garment of slow death