Ο πόθος ρωμαλέα διατηρώντας τη σύνδεση
Desire robustly sustaining connection